fbpx

Tuy nhiên, trước khi xuất hiện lứa KTS nói trên, vào đầu thế kỷ 20, trong xã hội Việt Nam đã tồn tại một nhóm những người Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thiết kế xây dựng, có những đóng góp vào sự phát triển của kiến trúc Việt Nam giai đoạn này – Đó là những họa viên (dessinateur) của Sở Công chính Đông Dương.

01-03-2022 by Phanblogs@bois.com.vn

Tuy nhiên, trước khi xuất hiện lứa KTS nói trên, vào đầu thế kỷ 20, trong xã hội Việt Nam đã tồn tại một nhóm những người Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thiết kế xây dựng, có những đóng góp vào sự phát triển của kiến trúc Việt Nam giai đoạn này – Đó là những họa viên (dessinateur) của Sở Công chính Đông Dương.

Tuy nhiên, trước khi xuất hiện lứa KTS nói trên, vào đầu thế kỷ 20, trong xã hội Việt Nam đã tồn tại một nhóm những người Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thiết kế xây dựng, có những đóng góp vào sự phát triển của kiến trúc Việt Nam giai đoạn này – Đó là những họa viên (dessinateur) của Sở Công chính Đông Dương.

0988620303